Bakalářské a diplomové práce

Akademický rok 2017/18

Návrh témat diplomových a bakalářských prací  pro studijní obory ZDTb a ZDTn po dohodě si mohou téma vybrat i studenti jiného oboru

Návrhy témat bakalářských prací

Ing. Martin Filip

 1. Porovnání hloubkového kypření a zpracování půdy orbou (ZADANÉ)
 2. Porovnání konvenčního a minimalizačního zpracování půdy (ZADANÉ)
 3. Stroje pro hnojení: Příprava výukových materiálů  (ZADANÉ)

Mgr. Zbyněk Havelka

 1. Tvorba výukových materiálů pro předmět Informatika v zemědělství.
 2. Tvorba výukových 3D modelů.
 3. Analýza UV spektra plazmového výboje.
 4. Optimalizace míchacího zařízení pro plazmatické ošetření semen
 5. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření ječmene DBD plazmovým výbojem.
 6. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření pšenice DBD plazmovým výbojem.
 7. Tvorba 3D modelů pro potřeby počítačových simulací

Další vhodné téma dle zájmu studenta vypíši po vzájemné konzultaci – prosím, kontaktujte mne. 

Ing. Radim Kuneš

 1. Stanovení výrobní měrné emise pachových látek ve výkrmu brojlerů
 2. Stanovení koncentrace pachových látek ve výkrmu prasat
 3. Určení produkce pachových látek ve vybraném zemědělském provozu
 4. Měření degradace vzorku pachových látek v časovém období pomocí dynamické olfaktometrie
 5. Měření vybraných charakteristik mléka při dojení skotu

Mgr. Pavel Olšan

 1. Optimalizace zdroje mikrovlnného plazmatu při ošetření ječmene
 2. Optimalizace zdroje mikrovlnného plazmatu při ošetření pšenice
 3. Optimalizace zdroje mikrovlnného plazmatu při ošetření řepky
 4. Funkční optimalizace pásového dopravníku pro ošetření obilovin
 5. Optimalizace dielektrického bariérového výboje
 6. Úprava zařízení pro ošetření obilovin bariérovým výbojem
 7. Úprava zařízení pro ošetření olejnin bariérovým výbojem

Mgr. Tomáš Zoubek

 1. Porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění  (ZADANÉ)
 2. Pozorování vývoje zhutnění půdy na vybraném pozemku
 3. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami traktorů
 4. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami traktorů s připojenou nesenou zemědělskou technikou
 5. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami vybrané zemědělské techniky
 6. Modelování rozložení tlaku v půdě pod koly traktorů
 7. Modelování rozložení tlaku v půdě pod koly vybrané zemědělské techniky

Ing. Ivo Celjak, CSc.

 1. Rozbor negativních externalit silniční dopravy (ZADANÉ)
 2. Problematika provozu vozidel kategorie M poháněných elektromotory (ZADANÉ)
 3. Stanovení potřebného výkonu motorové řetězové pily v závislosti na úhlu řezu (ZADANÉ)
 4. Rozbor současných překážek bránících rychlému rozvoji elektromobility v České republice (ZADANÉ)
 5. Perspektivy rozvoje elektricky poháněných vozidel kategorie M1 v České republice (ZADANÉ)
 6. Problematika rozvoje elektricky poháněných vozidel kategorie M1 v České republice (ZADANÉ)

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 1. Porovnání nákladů na opravy vybrané skupiny traktorů (ZADANÉ)

Návrhy témat diplomových prací

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

 1. Fyzikální charakteristiky dojeného mléka jako indikátor jeho kvality.

Další vhodné téma dle zájmu studenta vypíši po vzájemné konzultaci – prosím, kontaktujte mne. 

Ing. Ivo Celjak, CSc.

 1. Stanovení produkce oxidu uhličitého ve vybraných úsecích silniční dopravní trasy (ZADANÉ)
 2. Rozbor negativních externalit silniční dopravy (ZADANÉ)
 3. Využití půdních fréz při umělé obnově lesa (ZADANÉ)
 4. Stanovení faktorů ovlivňujících výkonnost žacích strojů v komunální oblasti (ZADANÉ)
 5. Měření pachových látek v chovech drůbeže (ZADANÉ)
 6. Porovnání koncentrace prachových látek PM10 v rozdílných technologiích velkochovů drůbeže (ZADANÉ)
 7. Hodnocení vlivu udržovaných travnatých ploch na výkonnost žacích strojů v komunální oblasti (ZADANÉ)
 8. Modelování ve 3D (ZADANÉ)
 9. Porovnání koncentrací prachových látek v rozdílných velkochovech drůbeže (ZADANÉ)
 10. Měření pachových látek ve velkochovech drůbeže (ZADANÉ)
 11. Modelování pohybu zemědělské techniky s navigací a bez navigace (ZADANÉ)

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 1. Vyhodnocení výrobní měrné emise skleníkových a zátěžových plynů z vybraného chovu prasat (ZADANÉ)
 2. Vyhodnocení exploatačních parametrů vybraných pluhů v porovnatelných podmínkách. (ZADANÉ)
 3. Zhodnocení zásad „Správné zemědělské praxe“ ve vybraném provozu s chovem skotu (ZADANÉ)
 4. Vyhodnocení výrobní měrné emise amoniaku z vybraného chovu kuřat (ZADANÉ)
 5. Vliv mikroklimatu stáje na zdravotní stav prasat ve vybraném chovu


Ing. Marie Šístková, CSc

 1. Analýza prostředí v chovu dojnic na vybrané farmě  (ZADANÉ)
 2. Přesnost nakládky do závěsného horizontálního krmného míchacího vozu  (ZADANÉ)
 3. Problematika dojicích robotů Lely
 4. Problematika dojicích robotů DeLaval
 5. Problematika dojicích robotů Fullwood
 6. Výkonnost dojicích robotů při volném pohybu a řízeném pohybu stáda
 7. Problematika vícemístného dojicího robota Zenith