Bakalářské a diplomové práce

Akademický rok 2018/19

(Aktualizováno 28. 1. 2019)

Návrh témat diplomových a bakalářských prací  pro studijní obory ZDTb a ZDTn po dohodě si mohou téma vybrat i studenti jiného oboru

Návrhy témat bakalářských prací


Ing. Martin Filip

 1. Stroje pro precizní zemědělství – příprava výukových materiálů (ZADANÉ)
 2. Hodnocení strojů pro hnojení v precizním zemědělství
 3. Porovnání secích strojů v konvenčním a precizním zemědělství
 4. Mapování pohybu strojů pro zpracování půdy
 5. Porovnání orebného a bezorebného zpracování půdy
 6. Náklady na opravu a údržbu traktorů
 7. Porovnání senážních linek s řezačkami Claas a John Deere (ZADANÉ)
 8. Zjišťování pevnostních charakteristik výrobků u 3D tisku

Mgr. Zbyněk Havelka

 1. Tvorba výukových 3D modelů
 2. Tvorba 3D modelů pro potřeby počítačových simulací
 3. Analýza UV spektra plazmového výboje.
 4. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření ječmene DBD plazmovým výbojem.
 5. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření pšenice DBD plazmovým výbojem.
 6. Návrh recyklačního zařízení pro odpad z 3D tisku

Další vhodné téma dle zájmu studenta vypíši po vzájemné konzultaci – prosím, kontaktujte mne. 

Ing. Radim Kuneš

 1. Stanovení výrobní měrné emise pachových látek ve výkrmu brojlerů
 2. Stanovení koncentrace pachových látek ve výkrmu prasat
 3. Určení produkce pachových látek ve vybraném zemědělském provozu
 4. Měření degradace vzorku pachových látek v časovém období pomocí dynamické olfaktometrie
 5. Měření vybraných charakteristik mléka při dojení skotu
 6. Návrh optimalizace provozu dojicího robota
 7. Měření mikroklimatických podmínek ve skleníkovém hospodářství
 8. Využití odpadní tepelné energie z bioplynových stanic pro zemědělské účely

Témata jsou možná si zapsat jako Diplomové práce pod vedením Ing. Iva Celjaka, CSc.

Mgr. Pavel Olšan

 1. Využití GPS systému při ochraně rostlin
 2. Optimalizace procesu ošetření ječmene mikrovlnným plazmovým výbojem
 3. Optimalizace procesu ošetření řepky mikrovlnným plazmovým výbojem
 4. Optimalizace procesu ošetření pšenice mikrovlnným plazmovým výbojem
 5. Charakterizace bariérového plazmového výboje
 6. Úprava zařízení pro ošetření obilovin bariérovým plazmovým výbojem
 7. Úprava zařízení pro ošetření olejnin bariérovým plazmovým výbojem

Mgr. Tomáš Zoubek

 1. Návrh přípravku k testování utužení půdy na univerzálním zkušebním stroji
 2. Technická řešení zabraňující střetu ptactva s transparentními plochami – rešeršní práce
 3. Vývoj utužení vybraného zemědělského pozemku v zimních měsících – rešeršní práce
 4. Počítačový model rozložení tlaku v půdě pod vybranou zemědělskou technikou
 5. Vytvoření výukového modelu v programu SolidWorks (možno více prací)
 6. Technické materiály 21. století – rešeršní práce
 7. Moderní výroba kovových dílů – rešeršní práce
 8. Experimentální měření fyzikálních parametrů půdy na vybraném pozemku (ZADANÉ)

Ing. Ivo Celjak, CSc.

 1. Faktory ovlivňující jízdní dosah elektromobilu
 2. Rozbor faktorů, které působí proti rozvoji nízkoemisní mobility v ČR
 3. Problematika rozvoje elektricky poháněných vozidel kategorie M1 v České republice
 4. Provozní porovnání sklízecích mlátiček s rozdílným typem mlátícího a separačního zařízení (ZADANÉ)
 5. Porovnání přímých emisí oxidu uhličitého u automobilu se spalovacím motorem a elektricky poháněným automobilem

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 1. Sériová a paralelní diagnostika vybraného motorového vozidla

Ing. Marie Šístková, CSc

 1. Problematika zavádění automatických systémů dojení v chovu skotu (ZADANÉ)

Návrhy témat diplomových prací


Ing. Ivo Celjak, CSc.

 1. Posouzení faktorů ovlivňujících kvalitu provedené údržby ploch kolem elektrických ohradníků (ZADANÉ)
 2. Posouzení velikosti jízdních odporů automobilu v závislosti na vybrané dopravní trase (ZADANÉ)
 3. Stanovení emisí oxidu uhličitého v závislosti na velikosti jízdních odporů automobilu na vybrané dopravní trase (ZADANÉ)
 4. Faktory ovlivňující energii na pohyb vozidla (ZADANÉ)
 5. Rozbor negativních externalit silniční dopravy (ZADANÉ)
 6. Ověření spotřeby energie automobilů se spalovacím motorem a elektrickým motorem (ZADANÉ)
 7. Návrh opatření podporujících rozvoj nízkoemisní pozemní mobility v ČR (ZADANÉ)
 8. Porovnání a energetická náročnost svinovacích lisů s rozdílným konstrukčním řešením při sklizni slámy (ZADANÉ)

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 1. Vyhodnocení vztahu stájového mikroklimatu, užitkovosti a úhynu z vybraného chovu prasat (ZADANÉ)
 2. Zhodnocení zásad „Správné zemědělské praxe“ ve vybraném provozu s chovem skotu
 3. Porovnání minimálního ročního využití a pořizovací ceny vybrané skupiny traktorů (ZADANÉ)

Ing. Marie Šístková, CSc

 1. Preciznost nakládání míchacího krmného vozu vyřezávacím zařízením (ZADANÉ)
 2. Vliv způsobu nakládání na přesnost nakládky míchacích krmných vozů (ZADANÉ)
 3. Výkonnost a problematika sklízecích řezaček (ZADANÉ)
 4. Pracovní podmínky obsluhy při přípravě půdy (ZADANÉ)
 5. Charakteristika a výkonnost paralelní dojírny (ZADANÉ)
 6. Výkonnost a problematika dojících robotů (ZADANÉ)
 7. Studium vedení tepla metodami počítačového modelování (ZADANÉ)
 8. Kogenerační systém (jednotka) jako překrývací zdroj napájení pro zemědělský objekt (ZADANÉ)
 9. Počítačové modelování tepelného namáhání skleněné tabule při gravírování laserem (ZADANÉ)