Bakalářské a diplomové práce

Akademický rok 2016-2017

Návrhy témat bakalářských prací

 • Společné téma pro studijní obory ZTb a ZDTn – po dohodě si mohou téma vybrat i studenti jiného oboru

Ing. Martin Filip

 1. Stanovení polohy těžiště u vybrané lesnické techniky
 2. Stanovení svahové dostupnosti u vybrané lesnické techniky
 3. Vliv provozního zatížení na polohu těžiště zemědělské techniky
 4. Stanovení svahové dostupnosti u vybraných zemědělských strojů
 5. Stroje pro sklizeň píce: příprava výukových materiálů
 6. Sklízecí mlátičky: příprava výukových materiálů
 7. Stanovení poloměru otáčení u vybrané zemědělské techniky
 8. Mapování pohybu zemědělské techniky s využitím a bez využití GPS
 9. Mapování vybraného zemědělského pozemku ve 3D prostoru

Mgr. Zbyněk Havelka

 1. Tvorba výukových materiálů pro předmět Informatika v zemědělství.
 2. Tvorba výukových 3D modelů pro předmět Základy techniky.
 3. Analýza UV spektra plazmového výboje.
 4. Optimalizace míchacího zařízení pro plazmatické ošetření semen
 5. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření kmínu plazmovým výbojem.
 6. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření ječmene DBD plazmovým výbojem.
 7. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření pšenice DBD plazmovým výbojem.
 8. Tvorba 3D modelů pro potřeby počítačových simulací

Ing. Radim Kuneš

 1. Stanovení výrobní měrné emise pachových látek ve výkrmu brojlerů
 2. Stanovení koncentrace pachových látek ve výkrmu prasat
 3. Určení produkce pachových látek ve vybraném zemědělském provozu
 4. Měření degradace vzorku pachových látek v časovém období pomocí dynamické olfaktometrie
 5. Využití odpadního tepla z bioplynové stanice pro zemědělské účely
 6. Měření vybraných charakteristik mléka při dojení skotu

Mgr. Pavel Olšan

 1. Využití mikrovlnného plazmatu při ošetření ječmene
 2. Využití mikrovlnného plazmatu při ošetření pšenice
 3. využití mikrovlnného plazmatu při ošetření řepky
 4. Funkční optimalizace pásového dopravníku pro ošetření obilovin
 5. Optimalizace dielektrického bariérového výboje za účelem ošetření semen
 6. Úprava zařízení pro ošetření obilovin bariérovým výbojem
 7. Úprava zařízení pro ošetření olejnin bariérovým výbojem

Mgr. Tomáš Zoubek

 1. Porovnání orebné a bezorebné technologie z hlediska zhutnění půdy
 2. Pozorování vývoje zhutnění půdy na vybraném pozemku (Možno více prací)
 3. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami traktorů
 4. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami traktorů s připojenou nesenou zemědělskou technikou
 5. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami vybrané zemědělské techniky (Možno více prací)
 6. Modelování rozložení tlaku v půdě pod koly traktoru
 7. Modelování rozložení tlaku v půdě pod vybranou zemědělskou technikou (Možno více prací)

Pro studijní obor ZTb

Ing. Ivo Celjak, CSc.

 1. Srovnání výkonnosti teleskopických nakladačů při manipulaci s břemeny v zemědělství
 2. Problematika elektromobility vozidel kategorie M
 3. Rozbor negativních externalit v silniční dopravě

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 1. Přehled vybraných parametrů traktorů dostupných na trhu v České republice – rešerše
 2. Diagnostika palivové soustavy vznětových motorů s přímým vstřikováním
 3. Zhodnocení vybraných BAT technik ve vybraném provozu s chovem drůbeže
 4. Zhodnocení vybraných BAT technik ve vybraném provozu s chovem prasat
 5. Zhodnocení vybrané „správné zemědělské praxe“ ve vybraném provozu s chovem skotu

Ing. Milan Fríd, CSc.

 1. Hodnocení strojů pro pásové zpracování půdy (strip tillage)
 2. Porovnání dopravníkových shrnovačů píce ROC  RT 1000 a KUHN Merge Maxx 902

Pro studijní obor ZDTn

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

 1. Návrh/příprava učebních materiálů (volba předmětu bude se studentem dohodnuta při konzultaci)
 2. Studium vybraného problému fyzikálně-technické praxe pomocí počítačového modelování
 3. Využití plazmatu k ošetření biologických materiálů (spolupráce na projektu TAČR)
 4. Studium dopadů pojezdu zemědělské techniky na utužení půd

Další vhodné téma dle zájmu studenta vypíši po vzájemné konzultaci – prosím, kontaktujte mne. 

Ing. Ivo Celjak, CSc.

 1. Ověření výkonnosti harvestorové technologie při rozdílné těžbě lesních dřevin
 2. Stanovení vybraných parametrů souprav pro minimalizační způsoby zpracování půdy
 3. Koncentrace tuhé znečišťující látky emitované do blízkého okolí velkochovů drůbeže
 4. Koncentrace tuhé znečišťující látky uvnitř stáje velkochovu drůbeže v závislosti na stáří drůbeže
 5. Analýza hlavních vlivů ovlivňujících spotřebu energie  v jedoucích dopravních zařízeních
 6. Návrh logistického modelu sběru biologicky rozložitelných odpadů ve vybrané obci
 7. Analýza faktorů ovlivňujících údržbu travnatých ploch
 8. Zmírnění negativních externalit silniční dopravy
 9. Posouzení faktorů ovlivňujících koncentraci prachových částic při sklizni píce

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 1. Paralelní diagnostika u systému vstřikování paliva Common Rail u traktorů John Deere
 2. Sériová a paralelní diagnostika přímého vstřikování paliva u vozidla Superb 1,8 TSI
 3. Vyhodnocení roční měrné produkce emisních plynů z vybraného chovu prasat
 4. Porovnání emisních úrovní výfukových plynů u posledních emisních norem motorů Cummins
 5. Zhodnocení roční měrné produkce emisních plynů ve vybraném provozu s chovem drůbeže
 6. Zhodnocení roční měrné produkce emisních plynů ve vybraném provozu s chovem prasat
 7. Zhodnocení roční měrné produkce emisních plynů ve vybraném provozu s chovem skotu

Ing. Milan Fríd, CSc.

 1. Hodnocení sběracího vozu STRAUTMANN GIGA VITESSE CFS 440
 2. Hodnocení sklizňové linky pro sklizeň kukuřice na zrno
 3. Hodnocení sklizňové linky pro sklizeň kukuřice metodou CCM
 4. Hloubkové kypřiče, jejich využití a význam při pěstování obilovin a řepky olejky
 5. Hodnocení strojů pro pásové zpracování půdy (strip tillage) při pěstování zemědělských plodin
 6. Hodnocení a využití talířových podmítačů v podniku zemědělské prvovýroby
 7. Využití traktorů s pásovým podvozkem v podniku zemědělské prvovýroby

Ing. Marie Šístková, CSc

 1. Hlučnost soupravy při lisování válcových balíků
 2. Přesnost nakládky krmné dávky do samojízdného míchacího krmného vozu
 3. Přesnost nakládky krmné dávky do závěsného velkoobjemového míchacího krmného vozu
 4. Přesnost nakládky krmné dávky do závěsného maloobjemového míchacího krmného vozu
 5. Přesnost nakládky krmné dávky automatickým systémem krmení
 6. Hlučnost větracích systémů v chovech prasat
 7. Výkonnost dojicích robotů při řízeném pohybu stáda
 8. Výkonnost dojicích robotů při volném pohybu stáda
 9. Analýza poruchovosti dojicích robotů Lely Astronaut
 10. Analýza poruchovosti dojicích robotů De Laval