Bakalářské a diplomové práce

Akademický rok 2020/21

(Aktualizováno 22. 1. 2021)

Návrh témat diplomových a bakalářských prací  pro studijní obory ZDTb a ZDTn po dohodě si mohou téma vybrat i studenti jiného oboru

Návrhy témat kvalifikačních prací


Mgr. Roman Bumbálek

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Získávání obrazových dat (rešeršní práce)
  • Vlastnosti obrazových dat získaných ve stájovém prostředí (BP)
  • Proces získávání obrazových dat ve stájovém prostředí (BP)
  • Návrh a cenová analýza optimální sestavy prostředků k nepřetržitému získávání obrazu ve stájových prostorách (BP)

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 a TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Předzpracování obrazu (rešeršní práce)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: korekce obrazových defektů (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: analýza tvaru objektu (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu za pomocí prahování (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu za pomocí detekce hran (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu na základě dělení a spojování obrazu (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: měření vybraných příznaků objektů v obraze (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: hledání a spojování linií v obraze (BP)

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku (DP)
 • Diagnostika traktoru JD (DP)
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z vybraného chovu prasat (BP/ DP)
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z klecového a podestýlkového chovu nosnic (BP/ DP)
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu kuřat na maso (BP/ DP)
 • Porovnání metodik měření emisí z chovů prasat podle dokumentu BREF a protokolu VERA – rešerše (BP)

Ing. Martin Filip

 • Diagnostika motorových vozidel pomocí termokamery (BP)
 • Porovnání konvenčního zpracování půdy a přímého setí (BP)
 • Vliv CTF na utužení půdy (BP)
 • Porovnání tangenciální a axiální sklízecí mlátičky (BP)
 • Porovnání secích strojů v konvenčním a precizním zemědělství  (BP)

Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Využití umělé inteligence v zemědělství
  • Využití umělé inteligence v chovech skotu (DP)
  • Využití umělé inteligence v rostlinné produkce (DP)
  • Využití umělé inteligence v chytrých sklenících (DP)
  • Využití umělé inteligence k rozpoznávání patogenů (DP)
  • Přehled neuronových sítí pro zpracování obrazu v zemědělství (DP)

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Návrh prostorového rozmístění technických prostředků k nepřetržitému získávání obrazu ve stájových prostorách (DP)

Témata prací spadající do problematiky 3D modelování a 3D tisku

 • 3D modely zemědělské techniky (možno více studentů) (DP)
 • Vývoj dopravy materiálu v zemědělství (DP)
 • Vývoj chovu včel (DP)
 • Studium vlastností filamentů pro 3D tisk (DP)
 • Úprava 3D tiskárny – zakrytování, práce s více filamenty (DP)

Ing. Radim Kuneš

Témata prací jsou vázány na projekt NAZV QK1910174.

 • Okruh: Sledování vybraných parametrů dojeného mléka
  • Optimalizace testovací kolony pro sledování kvality dojeného mléka (BP/DP)
  • Optimalizace systému pro měření hmotnosti dojeného mléka (BP/DP)
  • Vývoj software pro zpracování a vyhodnocení dat z procesu dojení (BP/DP)
  • Testování vybraných senzorů pro stanovení parametrů kvality dojeného mléka (BP/DP)
  • Měření vybraných kvalitativních parametrů mléka při dojení skotu (BP/DP)
  • Stanovení kvalitativních parametrů dojeného mléka indikující zdravotní stav dojnic (BP)
  • Možnosti hodnocení kvalitativních parametrů mléka v reálném čase (BP)
  • Zvýšení produktivity práce v prostředí velkovýroby mléka v ZD Ločenice (BP/DP)
  • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby v ZD Ločenice (BP/DP)
  • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby v podmínkách ZD Ločenic (BP/DP)

Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

Témata prací jsou vázány na projekt TRIO FV40316.

 • Okruh: Využití robotické ruky v zemědělství
  • Ekonomické zhodnocení nosné konstrukce robotické ruky (DP)
  • Technické zhodnocení možných konstrukčních řešení pro robotickou ruku (DP)
  • Přehled softwaru pro ovládání robotické ruky (BP/DP)
  • Hardware pro ovládání robotické ruky (BP/DP)
  • Vybraný software pro ovládání robotické ruky (BP/DP)
  • Analýza trhu s robotickými rukami (BP/DP)
  • Analýza bezpečnosti při použití robotické ruky ve stáji (BP/DP)

Ing. Marie Šístková, CSc.

 • Využití infračervené termografie v managementu zdraví hospodářských zvířat (BP)
 • Porovnání teplotně vlhkostního indexu a katahodnoty (BP)
 • Porovnání technických způsobů detekce říje (BP)
 • Řídicí systémy pro zpracování nadojeného mléka (BP)
 • Vliv podtlaku a materiálu na vlastnosti strukových návleček (BP)
 • Parametry měřitelné při konvenčním a robotickém procesu dojení (BP)
 • Termokamery a jejich využití v chovu skotu (DP)
 • Využití katahodnoty pro řízení mikroklimatu ve stájích pro chov skotu (DP)
 • Vliv světelného režimu na návštěvnost dojicího robotu (DP)
 • Sledování zdravotního stavu měřením složek mléka a hmotnosti dojnic (DP)
 • Rozdíl náročnosti zdrojů (energie, voda) u konvenčního a robotického dojení (DP)
 • Porovnání časové náročnosti konvenčního a robotického dojení (DP)

Mgr. Tomáš Zoubek

Témata prací jsou vázány na projekt TRIO FV30234.

 • Okruh: Nauka o materiálu
  • Využití výroby materiálů práškovou metalurgií pro aplikaci v zemědělské, dopravní a manipulační technice – rešeršní práce (BP)
  • Využití polymerních materiálů v zemědělské, dopravní a manipulační technice – rešeršní práce (BP)
  • Využití litinových materiálů v zemědělské, dopravní a manipulační technice – rešeršní práce (BP)
  • Vytvoření 3D modelu vysoké pece (BP)
  • Vytvoření 3D modelu elektrické obloukové pece (BP)
  • Vytvoření 3D modelu elektrické indukční pece (BP)
  • Vlastní téma spadající do problematiky předmětu Nauka o materiálu (BP)
 • Okruh: Základy strojírenských technologií
  • Procesy kontroly kvality výroby zemědělské, dopravní a manipulační techniky – rešeršní práce (BP)
  • Vytvoření 3D modelu zařízení na kontinuální lití (BP)
 • Okruh: Počítačové modelování v technických oborech
  • Vytvoření počítačové simulace vybraného fyzikálního jevu běžného v aplikacích zemědělské, dopravní a manipulační techniky. (výběr vlastního konkrétního fyzikálního jevu) (DP)