Přednáška „Budoucnost mobility“ Ing. Jiřího Šaška, Ph.D. ze společnosti SIEMENS Mobility zaujala

Přednášející nejprve porovnal hlavní druhy pozemní dopravy z hlediska potřeby energie pro zajištění pohybu dopravních zařízení. Studentům vysvětlil, že pro udržitelný rozvoj v oblasti dopravy je nutné zajistit optimální režim jízdy, v závislosti na dopravní trase a prostředí, správně konstruovaných dopravních zařízení tak, aby byla hodnota vynaložené práce, na absolvování dráhy co nejnižší. Zároveň na příkladech vysvětlil, že v praxi existují určité limity, pod něž se jednotlivé druhy dopravy nemohou, při současném vědeckotechnickém pokroku v konstrukci dopravních zařízení, již dostat při používání klasických pohonných hmot. Při porovnání hlavních druhů dopravy objasnil na příkladech vliv základních veličin na spotřebu energie. Například ukázal, že v silniční dopravě je spotřeba energie 2,4 kWh na 1 kontejner a 1 kilometr, v případě železniční dopravy je to 0,3 kWh na tentýž kontejner a 1 kilometr.

Kontejnerový vlak vedený nejmodernější lokomotivou Siemens Vecron o výkonu 6 400 kW (foto ČD Cargo)

Největší roli v tomto případě hraje valivý odpor, čelní odpor vzduchu (související s aerodynamickým odporem). Navíc je při využití železniční dopravy uspořen určitý počet zaměstnanců, kterých je na trhu práce nedostatek, protože vlak vezoucí například 50 kontejnerů potřebuje 1 strojvedoucího, ale 50 dopravovaných kontejnerů, uložených na nosiči kontejnerů, potřebuje 50 řidičů.

Ve druhé části přednášky pan Ing. Šašek představil mnohé novinky v oblasti železniční dopravy. Představil například hybridní vlak (trolej/baterie) Desiro ML cityjet ECO, který využívá baterii s dispoziční elektrickou energií 528 kWh, kterou lze nabít v režimu rychlonabíjení přímo z troleje v průběhu jízdy.

Hybridní vlak Desiro ML cityjet ECO (baterie/trolej)

Tento vlak má o 50 % nižší produkci CO2 ve srovnání s dieselovým pohonem. Vlak je určen pro obsluhu krátkých neelektrifikovaných úseků zaústěných do elektrifikované tratě. Věnoval se také popisu vysokorychlostního vlaku Velaro, který umožňuje pohodlné a velmi rychlé cestování (nejlepší ze všech druhů současné dopravy) až rychlostí 320-350 km.h-1 s počtem dosahujícím i přes 1200 cestujících v jedné vlakové soupravě.

Rychlovlak Velaro EUROSTAR pro spojení Londýn – Brusel

Dalším zajímavým vlakem bylo Desiro City. Tento vlak například komunikuje s následujícími nástupišti, aby si nastupující mohli s předstihem vybrat nejméně obsazený vagón. Cílem komunikace je minimalizovat čas vlaku strávený v zastávce. Přednášející také představil bezobslužné (autonomní) metro s možností dosáhnout rychlosti 80 km.h-1 a s kapacitou až 129 míst.

Ve třetí části reagoval na nutnost změny používaných pohonů v dopravě. Upozornil na probíhající úspěšné testování „elektrické“ dálnice pro kamionovou duální dopravu. Kamiony budou poháněny při jízdě mimo dálnici spalovacími vznětovými motory (případně z baterií) a na dálnici budou poháněny elektromotory, jimž bude dodávána elektrická energie z trolejí.

Budoucnost je spatřována v kombinovaném systému osobní dopravy v příměstských a městských částech: „osobní automobil s elektromotorem – vlak s elektrickou trakcí (resp. hybridní tramvaj, nebo metro) – elektrokolo. Tento systém je ekonomický, tichý, čistý, rychlý a neprodukuje ve městech žádné emise.