O katedře

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky byla založena 1. 1. 1963 za účelem zajištění výuky všech technických a mechanizačních předmětů bakalářského a inženýrského studia na Zemědělské fakultě. Od akademického roku 2016/2017 katedra nově garantuje bakalářský studijní obor Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby a navazující studijní obor Zemědělská a dopravní technika.

prednaskova_mistnost

Nosnými výukovými disciplínami jsou předměty orientované na techniku a technologie používané v rostlinné a živočišné produkci. Dále jsou na katedře vyučovány předměty z oblasti dopravní a manipulační techniky a environmentální problematiky zemědělské činnosti. Katedra také zajišťuje výuku technických předmětů pro další studijní obory v rámci Zemědělské fakulty. Ve výuce je kladen důraz na moderní trendy v zemědělské technice, který úzce souvisí s prudkým rozvojem elektroniky a elektrotechniky.

Díky spolupráci s firmami, jako jsou obchodní organizace a výrobní podniky, se studenti setkávají s nejmodernější technikou dostupnou na českém trhu. V průběhu studia se účastní řady exkurzí a praxí v těchto podnicích, kde mají možnost se seznámit s nejnovějšími technologiemi a konstrukcemi strojů.

penetrologger_obsluha   anemometr_detail

Od konce roku 2014 je Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU lokalizována v prvním a druhém patře pavilonu ZR, který byl vybudován v rámci projektu „Rozvoj ZF a FROV JU.“ Realizace tohoto projektu umožnila pracoviště vybavit moderní technikou a přístroji, což přispělo k výraznému posílení pracoviště  v oblasti výukové i vědeckovýzkumné.

budova_celkovypohled

atrium Odborná činnost pracovníků katedry se zaměřuje na návrh a ověřování BAT technologií (Best Available Technique) v oblasti ochrany ovzduší, odpadních vod, zpracování exkrementů hospodářských zvířat až po zapravení na pole, krmivářství, energetice, školení pracovníků apod. Navržené technologie jsou cíleně ověřovány v poloprovozních a provozních podmínkách přímo na farmách. Pro tento účel bylo na pracovišti vybudováno BAT centrum se špičkovým přístrojovým vybavením.

horiba dustTrack

Druhou oblastí, které je na katedře věnována pozornost, je počítačem podporovaný vývoj nových strojních součástí a technologických postupů. Pomocí počítače je tak možno nalézt ekonomicky i technicky nejvýhodnější návrh součástky (resp. technologie) ještě před tím, než je fyzicky vyrobena. Tento současný moderní trend umožňuje ušetřit značné finanční prostředky ve fázi návrhu takové součástky.

V rámci projektu Technologické agentury ČR katedra spolupracuje na vývoji zařízení pro ošetření semen pomocí plazmatu s následným nanesením biologického materiálu. Díky tomuto postupu není potřeba semeno chemicky mořit. Výsledky navíc naznačují, že stimulace semene plazmatem má vliv na klíčivost semen a následný růst rostlin.

Pracovníci katedry dlouhodobě spolupracují v rámci své odborné činnosti s výzkumnými ústavy a dále s katedrami zemědělské techniky jak u nás, tak i v zahraničí. Podílí se na řešení projektů zemědělského výzkumu, hlavně pak na projektech Ministerstva zemědělství a Technologické agentury ČR.