Den otevřených dveří 2015/1

V rámci dne otevřených dveří 16. 1. 2015 přišlo na naši katedru celkem 26 zájemců o studium. Počet zájemců, kteří se DOD zúčastnili, byl o 7 vyšší než v loňském roce.

V posluchárně Z1 nového pavilonu ZR byli všichni zájemci o studium na ZF přivítáni děkanem fakulty Prof. Ing. Miloslavem Šochem, CSc., dr.h.c. Potom jim proděkan pro pedagogickou činnost Ing Karel Suchý, PhD., v téměř hodinové prezentaci, představil všechny možnosti studia na naší fakultě.

Po tomto úvodním vystoupení byli zájemci rozděleni podle studijních oborů. Ing. Ivo Celjak, CSc. je odvedl na učebnu Z7a, kde byli formou prezentace seznámeni s historií katedry, se zajištěním výuky předmětů oboru a byli seznámeni s personálním obsazením katedry. Krátce byli seznámeni s podmínkami pro absolvování studia, byl jim objasněn kreditní způsob studia a požadavky na vypracování závěrečné práce.

DOD 2015 DOD 2015

Následně se ujal slova Ing. Antonín Dolan, který ve svém vystoupení prezentoval význam BAT centra a jeho přínos pro katedru. Po zodpovězení dotazů jim s Ing. Celjakem ukázal laboratoře v budově ZR. V laboratoři Z7b jim Ing. Celjak předvedl mobilní měřící přístroj DUST TRAK 8530 na měření prachových částic a Ing. Marie Šístková ukázala nejmodernější přístroj na měření hluku. V místnosti 8 shlédli pracoviště se strojním a datovým vybavením pro měření základních fyzikálních vlastností materiálů z oblasti pevnosti a pružnosti. V další ukázce jim byla předvedena laboratoř „Motorová brzda“ v budově H. Laboratoř „Dojírny“ nebyla ukázána z důvodů stavebních úprav, taktéž dílenské zázemí nebylo možné prezentovat. Následovala ukázka prostor skladování strojů a pomůcek pro vedení praktické výuky na katedře.

Na závěr zájemci o studium oboru Zemědělská technika, obchod servis a služby shlédli ukázku plazmových výbojů v budově M. Ukázku připravili doktorandi Mgr. Zbyněk HavelkaMgr. Pavel Olšan. Ve svém vystoupení zdůraznili význam nízkotlakého a vysokotlakého výboje pro praktické využití v zemědělství.

DOD 2015 DOD 2015 DOD 2015