BAT výpůjčky

Zásady pro využívání přístrojového vybavení vědecko- výzkumného centra pro návrhy a ověřování „ nejlepších dostupných technik“ – BAT centra

Vědecko-výzkumné centrum je ustaveno při Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je určeno pro vědeckou práci studentů, doktorandů a habilitantů. Zodpovědnost za provoz centra má Katedra zemědělské,dopravní a manipulační techniky.
Každý, kdo bude v BAT centru pracovat a využívat přístrojové vybavení, je povinen se řídit následujícími zásadami:

  • Svůj záměr měřit s přístrojovou technikou soustředěnou v BAT centru musí zaznamenat minimálně týden před plánovaným měřením v kalendářním rozpisu na http://rezervace.zf.jcu.cz/.
  • Od odpovědné osoby za používání měřicího zařízení si musí uživatel vyžádat návod na obsluhu zařízení a případně požádat odpovědného pracovníka o seznámení s měřicím zařízením.
  • Před vlastním měřením musí uživatel oznámit odpovědnému pracovníkovi za měřící zařízení, že bude přístroj používat v souladu s návodem k obsluze a jeho určením a seznámit odpovědného pracovníka s rámcovou metodikou měření.
  • Uživatel musí vyplnit zápůjční list a podepsat hmotnou odpovědnost za zapůjčené měřicí zařízení.
  • Výsledky měření, které jsou duševním vlastnictvím osoby provádějící měření pro vlastní práci, musí být archivovány také v BAT centru v důsledku stále probíhajících kontrol orgánů, které na zřízení BAT centra poskytly finanční prostředky. Před zapůjčením je nutné pro archivaci naměřených dat nahlásit přesný název práce (projektu, grantu atd.), pro který bude měření prováděno.
  • Přístroje, které byly pořízeny za finanční prostředky na zřízení BAT centra a mají charakter investice (nad 40.000,- Kč) musí být přepravovány na místo měření určeným a pojištěným dopravním prostředkem ZF s osobou vlastnící oprávnění řídit tato vozidla. Spektrofotometr a adiabatický měřič kyslíku jsou nepřenosné, fotoakustický analyzátor Innova bude z důvodu náročné obsluhy a ceně za případné opravy zapůjčen pouze s obsluhou z BAT centra.
  • Po ukončení měření musí uživatel předat měřící zařízení v pořádku odpovědné osobě.
  • Mzdové a věcné náklady na zajištění převozu měřícího zařízení hradí příslušná katedra, která si měřící zařízení zapůjčila.
  • Pokud budou získaná data z měření publikována, je nutné uvádět, že byla pořízena prostřednictvím měř. zařízení z BAT centra.
  • Měřící zařízení jsou k měření využívána v tom kalendářním pořadí a těmi uživateli, v jakém jsou zapsána na rozpisové listině a závisí pouze na domluvě jednotlivých uživatelů v případě nutnosti přesunu termínů měření.

Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
Děkan zemědělské fakulty


BAT výpůjčky – kalendář