BAT centrum

Úkolem zřízeného BAT (Best Available Technique) centra JU je vytvoření a provozování vědeckého centra, ve kterém bude možné pracovat na vysoké vědecké úrovni v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách při využití moderní měřicí techniky v souladu se Směrnicí Rady 96/61/EC ze září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control) rozpracované v Referenčním dokumentu BAT (BREF BAT Reference Document), implementovanými do české legislativy Zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (naposledy novelizovaným 19. února 2013) a Zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V centru jsou ověřovány nové BAT technologie v oblasti ochrany ovzduší, odpadních vod, zpracování exkrementů hospodářských zvířat až po zapravení do půdy, krmivářství, energetice, školení pracovníků a pod.

BAT1 BAT4

Navržené technologie jsou cíleně ověřovány v poloprovozních  a provozních podmínkách přímo na farmách a jejich plošného rozšíření po ověření bude docíleno dalšími projekty. Je nutné odstranit nahodilost řešení některých BATů důslednou koordinací navržených řešených témat prostřednictvím diplomových, bakalářských a doktorandských prací, případně řešením dalších grantových projektů a spoluprací s Technicko pracovní skupinou pro oblast 6.6. dle Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění pracující při Ministerstvu zemědělství ČR.

BAT3 BAT2
Na fotografiích je zachyceno experimentální měření ve firmě Delacon, se kterou naše katedra spolupracuje.

Ověřené výsledky nových BATů budou uplatněny ve spolupráci se zahraničními odborníky při revizi BREFu. Dá se předpokládat, že při další revizi BREFu pro chovy hospodářských zvířat za 4-5 let bude možno za ČR předložit řadu nově ověřených BAT technologií ve sledované oblasti.

Garantem projektu je děkan Zemědělské fakulty prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

Od založení BAT centra JU bylo již úspěšně obhájeno několik bakalářských a diplomových prací, sepsáno několik vědeckých oponovaných článků na vědeckých mezinárodních konferencích a příspěvky do impaktovaných časopisů. Na podzim roku 2013 byla obhájena první doktorandská práce.